Geplooide zonneschelp (Gari fervensis)

DE: Sandmuschel EN: Faroe sunset shell DK: Kølet sandmusling
Kaart: GBIF
Verspreiding inheems
Foto van deze soort:
Geplooide zonneschelp Verdere foto's