Bokje, vleugel (Lymnocryptes minimus (ala))

DE: Flügel Zwergschnepfe EN: Jack snipe, wing DK: Enkeltbekkasin, vinge
Kaart: GBIF
Verspreiding inheems
Foto van deze soort:
Bokje, vleugel Verdere foto's