Bokje (Lymnocryptes minimus)

DE: Zwergschnepfe EN: Jack snipe DK: Enkeltbekkasin