Witte kwikstaart, ei (Motacilla alba (ovum))

DE: Ei Bachstelze EN: White wagtail, egg DK: Hvid vipstjert æg
Kaart: GBIF
Verspreiding inheems
Foto van deze soort:
Witte kwikstaart, ei Verdere foto's