Platte zeeuwse oester (Ostrea edulis)

DE: Europäische Auster EN: European flat oyster DK: Europæisk østers
Kaart: GBIF
Verspreiding inheems
Foto van deze soort:
Platte zeeuwse oester Verdere foto's