Halfgeknotte strandschelp (Spisula subtruncata)

DE: Gedrungene Trogmuschel EN: Cut trough shell DK: Hvælvet trugmusling