Rugschild van zeekat (Sepia officinalis (cuttlebone))

DE: Schulp Gewöhnliche Sepia EN: Common cuttlefishbone DK: Sepia skal