Sepia skal (Sepia officinalis (cuttlebone))

DE: Schulp Gewöhnliche Sepia EN: Common cuttlefishbone NL: Rugschild van zeekat