Stevige strandschelp (Spisula solida)

DE: Feste Trogmuschel EN: Thick trough shell DK: Tykskallet trugmusling
Kaart: GBIF
Verspreiding inheems
Foto van deze soort:
Stevige strandschelp Verdere foto's