Sardelle (Engraulis encrasicolus)

EN: European anchovy NL: Ansjovis DK: Ansjos