Ei Schafstelze (Motacilla flava (ovum))

EN: Blue-headed yellow wagtail, egg NL: Gele kwikstaart, ei DK: Nordlig gul vipstjert æg
Karte: GBIF
Verbreitung
Steckbriefbild:
Ei Schafstelze Weitere Bilder