All entries

Name Scientific name WoRMS database
Tiere Animalia 2
Pflanzen Plantae 3
Farbzellige Chromista 7
Bakterien Bacteria 6
Pilze Fungi 4
Müll, Knochen