Baltic tellin trematode (Gymnophalloides macomae)

DE: Plattmuschel-Saugwurmlarven NL: Plattemossel zuigworm DK: Sugeorm mærker
Map: GBIF
Distribution
Profile picture:
Baltic tellin trematode More pictures