Shotgun cartridges (OSPAR Kategorie 43)

DE: Patronenhülse NL: Patronen/Munitiehulzen DK: Patronhylster